Obchodné podmienky

Vážený klient penziónu Marko,

je nám cťou, že ste sa rozhodli využiť služby v našom penzióne Marko. Preto Vás chceme informovať o povinnostiach, ktoré k Vám máme. Prosíme Vás o preštudovanie nasledovných obchodných podmienok, ktoré upravujú a špecifikujú zmluvný vzťah medzi Vami a penziónom, a ktoré Vašou objednávkou spoločne akceptujeme.

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom penziónu Marko je spoločnosť AGRO-MARKO, s.r.o. so sídlom M. Uhera 5254/1, 036 01 Martin – Podháj, IČO: 36 415 006, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 14566/L (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom penziónu a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klientov o podmienkach poskytovaných služieb.
 3. VOP upravujú právne vzťahy medzi prevádzkovateľom penziónu a klientom, t. j. každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si u prevádzkovateľa penziónu objednala poskytnutie služieb.
 4. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy, predmetom ktorej je na jednej strane záväzok prevádzkovateľa penziónu poskytnúť klientovi dohodnuté služby penziónu a na strane druhej záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu. Tieto VOP sa vzťahujú na:
  1. zmluvy o prenájme izieb za účelom ubytovania,
  2. zmluvy o prenájme konferenčných a banketových miestností na podujatia
  3. všetky pre zákazníka vykonané ďalšie služby a dodávky penziónu.
 5. Zmluvný vzťah klienta a prevádzkovateľa penziónu sa riadi ustanoveniami VOP, ubytovacím poriadkom, ustanoveniami uzatvorenej osobitnej zmluvy a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 6. VOP sa stávajú pre penzión záväznými dňom nadobudnutia ich platnosti a účinnosti a pre klienta okamihom objednania služby.

Článok II.
Definície pojmov

 1. Klientom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s prevádzkovateľom penziónu zmluvu o poskytnutí služieb alebo inú zmluvu, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích, stravovacích a/alebo wellness služieb, prenájom konferenčných, banketových a iných miestností na účely rôznych podujatí, alebo poskytovanie ďalších služieb penziónu.
 2. Prevádzkovateľom penziónu sa rozumie spoločnosť AGRO-MARKO, s.r.o. so sídlom M. Uhera 5254/1, 036 01 Martin – Podháj, IČO: 36 415 006, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 14566/L
 3. Penziónom sa rozumie ubytovacie zariadenie s názvom Penzión Marko nachádzajúci sa na adrese Vaňovská 26, 038 53 Turany, ktoré je zároveň miestom poskytovania služieb podľa VOP.
 4. Zmluvnými stranami sa rozumejú prevádzkovateľ penziónu a klient.
 5. Službami sa rozumejú akékoľvek služby penziónu poskytované prevádzkovateľom penziónu v súlade s predmetom jeho podnikania, a to najmä, nie však výlučne, ubytovacie, stravovacie, wellness a kongresové služby, športové a iné voľnočasové aktivity.
 6. Objednávkou sa rozumie dokument, ktorým si klient objednal poskytnutie určitého druhu tovaru alebo služieb penziónu, a to v určitom konkrétnom termíne. So súhlasom penziónu môže klient uskutočniť objednávku aj v inej než písomnej forme (napr. osobne, telefonicky).
 7. Zmluvou sa rozumie dohoda medzi klientom a prevádzkovateľom penziónu obsahujúca základné náležitosti, ktorými sú špecifikácia objednaných služieb (čo do druhu a množstva), termín poskytnutia služieb a cena služieb, prípadne spôsob jej určenia. Zmluvou sa rozumie nielen dokument v písomnej forme pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy napr. emailové potvrdenie objednávky zo strany penziónu.
 8. Podujatím sa rozumie spoločenská, kultúrna, vzdelávacia alebo iná akcia spojená s poskytovaním viacerých druhov služieb penziónu, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb (svadobné hostiny, narodeninové oslavy, bankety, semináre, konferencie a pod.).
 9. Organizátorom podujatia sa rozumie každá fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie v mene alebo v prospech klienta ako objednávateľa podujatia, a ktorá za týmto účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s penziónom. Ak nie je dohodnuté inak, platí, že objednávateľ podujatia (klient) je zároveň jeho organizátorom.

Článok III.
Uzavretie zmluvy

 1. Uskutočnením objednávky vyjadruje klient svoj neodvolateľný súhlas s týmito VOP a tieto sa následne vzťahujú na každú potvrdenú objednávku klienta.
 2. Prevádzkovateľ penziónu, resp. recepcia penziónu, potvrdí klientovi objednávku v primeranej lehote, najneskôr však v lehote 24 hodín od prijatia objednávky klienta. V prípade ak bude objednávka klientovi potvrdená neskôr a klient bez zbytočného odkladu po oneskorenom potvrdení objednávky penziónu oznámi, že na objednávke netrvá, resp. ju už považuje za neaktuálnu, objednávka stráca platnosť.
 3. Potvrdenie objednávky zo strany penziónu obsahujúce akékoľvek dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny klientom zadanej objednávky je odmietnutím objednávky a považuje sa za nový návrh na uzavretie zmluvy.
 4. Zmluva sa považuje za uzavretú a zmluvný vzťah medzi klientom a penziónom vzniká:
  1. momentom doručenia potvrdenia objednávky zo strany penziónu klientovi,
  2. v prípade písomne uzatvorenej zmluvy, ak sú prejavy oboch zmluvných strán na tej istej listine, momentom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami,
  3. v prípade nového návrhu na uzavretie zmluvy (bod 3. tohto článku VOP) momentom, kedy bolo penziónu doručené potvrdenie nového návrhu na uzavretie zmluvy zo strany klienta.
 5. Uzatvorením zmluvy sa penzión zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom penziónu vzniká súčasne právo žiadať od klienta zaplatenie dohodnutej ceny.
 6. V prípade skupinových objednávok alebo pravidelne sa opakujúcich objednávok určitého klienta sú zmluvné strany oprávnené písomne uzatvoriť rámcovú zmluvu. V prípade ak rámcová zmluva alebo niektoré jej ustanovenia nie sú v súlade s ustanoveniami VOP, odchylné ustanovenia rámcovej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Platnosť ostatných ustanovení VOP, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami rámcovej zmluvy, zostávajú nedotknuté.
 7. Zmluva môže byť uzatvorená aj prostredníctvom sprostredkovateľa, pričom v takomto prípade ako povinná osoba a zmluvná strana voči prevádzkovateľovi penziónu, vystupuje samotný sprostredkovateľ, ak penzión nedá písomný súhlas k zmene v osobe povinného a zmluvnej strany uzatvorenej zmluvy.
 8. V prípade prijatia predbežnej rezervácie zo strany klienta, určí penzión klientovi termín, do ktorého je klient povinný penziónu predbežnú rezerváciu potvrdiť. V prípade ak tak klient v stanovenom termíne neurobí, predbežná rezervácia stráca platnosť a penzión nie je povinný ju obnoviť.

Článok IV.
Ubytovacie služby

 1. Penzión je povinný pripraviť a dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 14:00 hod. dohodnutého dňa príchodu. Klient má nárok na poskytnutie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, ak s tým penzión pri uzatváraní zmluvy vyslovil súhlas. Pokiaľ takýto súhlas nebol vyslovený a klient požaduje skoršie ubytovanie, penzión je oprávnený účtovať poplatok za skorší check-in vo výške 20 EUR/ izba.
 2. Klient sa ihneď po príchode do penziónu prihlasuje na recepcii. K prihláseniu je klient povinný predložiť pracovníkovi identifikačnú kartu, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. Každý klient, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepcii penziónu úradné tlačivo o hlásení pobytu. Všetky požadované údaje je klient povinný uviesť pravdivo a úplne, inak znáša právne následky z toho vyplývajúce.
 3. Pobyt klienta v penzióne upravujú VOP a ubytovací poriadok, prípadne ďalšie prevádzkové poriadky penziónu. Jednotlivé poriadky v zmysle predchádzajúcej vety sú pre klientov, ako hostí záväzné a klientom sú prístupné v písomnej forme na recepcii penziónu a internetovej stránke penziónu.
 4. Klient je povinný pri ubytovaní sa v izbe zistiť akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady a ihneď po ich zistení ich nahlásiť na recepcii penziónu. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade ak penzión zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient tieto skutočnosti vopred nahlásil na recepcii penziónu, klient je povinný nahradiť penziónu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.
 5. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10:00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade, ak klient odovzdá izbu po tomto termíne, penzión je oprávnený účtovať si za každú začatú hodinu po tomto termíne osobitný poplatok vo výške 10,00 EUR/hodina/izba. V prípade ak klient odovzdá izbu po 16:00 hod. dohodnutého dňa odchodu, penzión je oprávnený účtovať 100 % ceny izby za nasledujúcu noc.
 6. Klient, ktorý sa v penzióne ubytuje pred 06:00 hod. rannou, je povinný uhradiť sumu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Od klienta, ktorý požaduje ubytovanie medzi 06:00 hod. rannou a 14:00 hod., je penzión oprávnený požadovať osobitný poplatok vo výške 10 EUR/hodina/izba, a to za každú začatú hodinu pred 14:00 hod.
 7. Rezervované izby, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 20:00 hod. dohodnutého dňa príchodu, je penzión oprávnený prenechať inému klientovi. Uvedené neplatí, pokiaľ bol zmluvnými stranami neskorší príchod klienta výslovne dohodnutý.
 8. V prípade ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný. V takomto prípade klient nemá nárok na ubytovanie v izbe, v ktorej bol pôvodne ubytovaný, ani na ubytovanie v akejkoľvek inej izbe penziónu, pokiaľ to z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov penziónu nie je možné.
 9. Klientovi je k dispozícii trezor, do ktorého si môže uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty. Pokiaľ klient právo na uloženie týchto vecí v trezore nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú ich stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením a pod. zodpovedá penzión len v obmedzenej miere v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a VOP. Právo klienta použiť izbový trezor tým nie je dotknuté, avšak jeho použitie nie je možné považovať za prevzatie veci do úschovy.

Článok V.
Podujatia

 1. V prípade podujatí spojených s poskytovaním stravovacích služieb, ktorých sa má zúčastniť vopred určený počet osôb (napr. svadobné hostiny, školenia, narodeninové oslavy a pod.), je klient povinný penziónu oznámiť, resp. potvrdiť, presný počet zúčastnených osôb najneskôr 7 dní pred konaním podujatia, pokiaľ nebolo v danom prípade dohodnuté inak. Následné prípadné zníženie počtu skutočne zúčastnených osôb nezbavuje klienta povinnosti zaplatiť penziónu dohodnutú cenu zodpovedajúcu počtu osôb, ktorý klient penziónu nahlásil v lehote podľa predchádzajúcej vety.
 2. Penzión pri vyúčtovaní môže zohľadniť zníženie počtu stravujúcich sa osôb oznámené penziónu maximálne 24 hodín pred začiatkom podujatia.
 3. V prípade, ak klient počas podujatia prejaví záujem o navýšenie rozsahu objednaných služieb, penzión vyvinie maximálne úsilie, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, aby tejto požiadavke klienta s ohľadom na prevádzkové možnosti a kapacity penziónu vyhovel. Na navýšenie rozsahu poskytovaných služieb však klient nemá právny nárok.
 4. Pri odchýlkach počtu účastníkov podujatia o viac než 5 % je penzión oprávnený jednostranne vymeniť potvrdené miestnosti. Vopred dohodnutý štandard a technické vybavenie miestností musia zostať zachované, iba ak to kapacitné a technické možnosti penziónu dovoľujú.
 5. Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako riadna prevádzková doba, čiže po  22.00 hod., je penzión oprávnený počnúc od 22.00 hod. účtovať príplatok za servis vo výške 100,00 EUR/ každá začatá hodina. Pre určenie času je rozhodujúci čas uzavretia a vystavenia posledného účtu za konzumáciu v elektronickej pokladni prevádzky. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní, pokiaľ bolo zmluvnými stranami pri uzatváraní zmluvy výslovne dohodnuté, že dohodnutá cena zohľadňuje trvanie podujatia aj po 22.00 hod.
 6. Organizátor podujatia, jeho objednávateľ, ani osoby zúčastnené na podujatí nie sú oprávnené zásobovať podujatie vlastnými jedlami a/alebo nápojmi, okrem prípadov ak bolo uvedené zmluvnými stranami výslovne dohodnuté v písomnej forme. V takýchto prípadoch je penzión oprávnený účtovať organizátorovi alebo objednávateľovi podujatia fixný  jednorazový príplatok vo výške 10,00 EUR/fľaša vína, pričom za legálny pôvod, zdravotnú a hygienickú nezávadnosť vlastných jedál a nápojov v tomto prípade penzión nezodpovedá.
 7. Súkromné a firemné podujatia po zatváracích hodinách prevádzky:
  1. oslavy/svadby v prevádzkových hodinách do 22:00 – bez limitu
  2. oslavy po 22:00 hod bez hudobnej produkcie – 100 EUR/hodina, bez limitu (neovplyvňujú ďalších hosti, avšak po záväznej objednávke nie je možnosť zmeny na hudobnú produkciu po 22.00 hod.)
  3. oslavy po 22:00 hod s hudobnou produkciou – sadzba 100 EUR/hodina po riadnej prevádzkovej dobe po 22.00 hod.
 8. Všetky záväzky voči organizáciám na ochranu autorských práv je povinný vysporiadať objednávateľ, a to na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady. Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva penzión nenesie žiadnu zodpovednosť.
 9. Pokiaľ podujatie podlieha povinnému hláseniu, resp. oznámeniu príslušným úradom, za splnenie oznamovacej povinnosti zodpovedá objednávateľ podujatia, ktorý znáša všetky náklady s tým spojené.
 10. V prípade ak je podujatie spôsobilé narušiť verejný poriadok a/alebo ohroziť záujmy penziónu a/alebo iných klientov v penzióne, organizátor podujatia, prípadne jeho objednávateľ, sú povinní oznámiť uvedené skutočnosti penziónu bez vyzvania a bez zbytočného odkladu. Penzión je následne oprávnený vykonať adekvátne opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a organizátor podujatia ako i jeho objednávateľ a osoby zúčastnené na podujatí sú povinné tieto opatrenia akceptovať a strpieť.
 11. Akékoľvek inzeráty v tlačových, rozhlasových, elektronických a iných médiách, reklamy a oznamy určené širokej verejnosti, ktoré poukazujú na akýkoľvek vzťah k penziónu(najmä, nie však výlučne, informácie o konaní politických, náboženských, komerčných a iných podujatí), ako i akékoľvek iné použitie názvu alebo loga penziónu vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas penziónu.
 12. V prípade ak penzión na základe požiadavky organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa obstaráva technické, elektronické alebo iné zariadenia od tretích osôb, koná vždy v mene a na účet organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa, pokiaľ nebolo zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.
 13. Používanie vlastných technických, elektronických alebo elektrických zariadení organizátora podujatia, jeho objednávateľa a ich zmluvných strán, ktoré je spojené s použitím elektrických alebo iných káblových rozvodov penziónu, vyžaduje predchádzajúci súhlas penziónu. Penzión si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť prístroje a zariadenia, ktoré nad obvyklú mieru zvyšujú náklady na dodávku energií a/alebo prevádzku penziónu. Ak použitím vlastných zariadení organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa vzniknú akékoľvek poruchy a/alebo poškodenia na technických a/alebo iných zariadeniach penziónu, organizátor podujatia a jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť penziónu vzniknutú škodu. Penzión si vyhradzuje právo prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať na svoje náklady kontrolu zariadení organizátora podujatia a jeho objednávateľa a v prípade potreby prijať adekvátne opatrenia na zamedzenie vzniku škody. Organizátor podujatia, ako i jeho objednávateľ a osoby zúčastnené na podujatí sú povinné tieto opatrenia akceptovať a strpieť.
 14. Všetky dekoračné materiály a predmety vnesené na podujatie zo strany organizátora podujatia, prípadne jeho objednávateľa. musia zodpovedať zákonným požiadavkám v oblasti požiarnej ochrany a príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, pričom ich použitie na podujatí podlieha predchádzajúcemu súhlasu penziónu. Penzión je oprávnený v tejto súvislosti vyžadovať stanovisko príslušných orgánov verejnej správy. Pokiaľ je vydanie stanoviska orgánov verejnej správy spoplatnené správnym alebo iným poplatkom, má penzión nárok na náhradu takto zaplateného poplatku.
 15. Všetky dekoračné materiály a predmety vnesené na podujatie zo strany organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa musia byť bezprostredne po ukončení podujatia organizátorom podujatia prípadne jeho objednávateľom odstránené, ak nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade ak organizátor podujatia prípadne jeho objednávateľ poruší svoju povinnosť v zmysle predchádzajúcej vety, penzión nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté na týchto materiáloch a predmetoch, pričom je zároveň oprávnený po dobu zotrvania dekoračných materiálov a predmetov v priestoroch penziónu účtovať nájomné v zmysle aktuálneho cenníka služieb, prípadne vykonať odstránenie a uskladnenie týchto predmetov na účet organizátora podujatia, prípadne jeho objednávateľa.
 16. Organizátor podujatia a objednávateľ podujatia zodpovedajú v plnom rozsahu, spoločne a nerozdielne za škody spôsobené na majetku penziónu a/alebo tretích osôb, ktoré zavinili, alebo ku ktorým došlo v rámci podujatia.

Článok VI.
Ceny za poskytované služby a platobné podmienky

 1. Dohodnutá cena, ktorú má klient zaplatiť a dohodnuté služby penziónu vyplývajú z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ neboli služby penziónu dohodnuté objednávkou vopred, platia ceny podľa aktuálneho cenníka penziónu. Penzión je povinný zverejniť cenník obvyklým spôsobom, a to najmä na recepcii, prípadne na svojich ostatných prevádzkach.
 2. Klient je povinný za ním využité služby zaplatiť dohodnutú cenu. Uvedené platí aj pre tie služby, ktoré penzión poskytol na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám.
 3. Pokiaľ cena za poskytnuté služby presiahne sumu 440 EUR, klient je povinný na vyzvanie penziónu uhradiť cenu za objednané služby vopred min. 50% z hodnoty služby.
 4. Ceny uvedené v cenníku penziónu sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, nezahŕňajú však miestne dane. Miestna daň je 1 EUR/osoba/deň. V prípade, ak doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím služby presiahne štyri mesiace a medzičasom dôjde k zvýšeniu ceny klientom objednanej služby, penzión je oprávnený zmluvne dohodnutú cenu primerane zvýšiť s čím klient vyjadruje svoj neodvolateľný súhlas.
 5. V prípade ak v čase od zadania objednávky a kalkulácie ceny objednaných služieb do času poskytnutia služieb zo strany penziónu dôjde k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, penzión je pri fakturácii povinný aplikovať príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty podľa všeobecne záväzného právneho predpisu účinného v čase vystavenia faktúry. Zmena sadzby dane z pridanej hodnoty v zmysle predchádzajúcej vety sa nepovažuje za zvýšenie ceny klientom objednanej služby podľa bodu 4. tohto článku VOP.
 6. Ak nebolo vopred dohodnuté inak, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb zo strany klienta je pokladničný doklad, vystavený v deň odchodu klienta z priestorov penziónu alebo v deň, kedy klient využil objednané služby penziónu. Takto vyúčtované služby sú splatné momentom vystavenia pokladničného dokladu.
 7. Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak, splatnosť faktúry je 48 hodín odo dňa jej vystavenia.
 8. V prípade ak sa klient dostane do omeškania s plnením svojich peňažných záväzkov voči penziónu (t. j. s úhradou ceny poskytnutých služieb), penziónu vzniká právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Nárok penziónu na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 9. V prípade ak sa klient dostane do omeškania s plnením svojich peňažných záväzkov voči penziónu (t. j. s úhradou ceny poskytnutých služieb), penziónu vzniká právo aj na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške stanovenej Občianskym zákonníkom a v prípade, ak je klient nie je spotrebiteľom, vo výške stanovenej Obchodným zákonníkom.
 10. V prípade ak sa do omeškania s plnením peňažných záväzkov voči penziónu (t. j. s úhradou ceny poskytnutých služieb) dostane klient, ktorému bola na objednané služby poskytnutá zľava, takýto klient stráca nárok na akékoľvek zľavy poskytnuté v súvislosti s objednanými službami je penzión oprávnený žiadať od klienta zaplatenie plnej ceny poskytnutých služieb bez zľavy. Nároky penziónu podľa bodu 8. tohto článku VOP tým nie sú dotknuté.
 11. V prípade ak nastane situácia definovaná v článku VII bod č. 3. a klient stornuje svoju objednávku, penzión pošle do 15 dní na účet klienta(bankový účet klienta z ktorého prišla platba) sumu časti zaplatenej zálohy, ktorá klientovi vznikne podľa článku VII bod č.3.

Článok VII.
Ukončenie zmluvy

 1. Klient má právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť a stornovať objednané služby. Ako paušalizovaná náhrada škody v tomto prípade penziónu prináleží odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je klient povinný penziónu zaplatiť za podmienok určených VOP. Storno poplatok je určený percentuálnou časťou z ceny objednaných služieb a jeho výška závisí od dĺžky časového úseku odo dňa termínu stornovania objednaných služieb do plánovaného začiatku poskytovania objednaných služieb.
 2. Zmluvný vzťah založený zmluvou podľa VOP môžu zmluvné strany ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán, odstúpením klienta od zmluvy, pričom penziónu vzniká v tomto prípade právo na zaplatenie storno poplatku v zmysle príslušných ustanovení VOP alebo odstúpením od zmluvy zo strany penziónu.
 3. Pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak, výška storno poplatkov je nasledovná:
  1. v prípade zrušenia alebo zníženia objednávky v lehote 11 dní  a viac pred akciou – bez storno poplatku
  2. v prípade zrušenia alebo zníženia objednávky v lehote  od 10 do 5 dní pred akciou – 50 % ceny ubytovania, prenájmu kongresových sál a doplnkových služieb + 50 % ceny cateringu bez nápojov
  3. v prípade zrušenia alebo zníženia objednávky v lehote 4 a menej dní pred akciou – 100 % ceny ubytovania, prenájmu kongresových sál a doplnkových služieb + 100 % ceny cateringu bez nápojov
 4. Uvedené storno poplatky sa vzťahujú aj na prenájom školiacich miestností, športy a relax.
 5. Zmena termínu, prípadne úplne zrušenej objednávky wellness služieb a terapií je možné vykonať bez storno poplatku maximálne 6 hodín pred nástupom na objednanú službu. V prípade neupozornenia v termíne uvedenom v predchádzajúcej vete je penzión oprávnený fakturovať storno poplatok v plnej sume objednanej služby.
 6. Ak penziónu vznikne právo na zaplatenie storno poplatku, penzión zašle klientovi oznámenie o vzniku práva na zaplatenie storno poplatku, výške storno poplatku a dátume jeho splatnosti, a to najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku práva na zaplatenie storno poplatku.
 7. V mimoriadnych prípadoch (úmrtie a pod.) sa penzión môže vzdať práva na zaplatenie storno poplatku, a to na základe písomnej žiadosti klienta podloženej dôkazom o vážnej príčine, ktorá bola dôvodom pre odstúpenie klienta od zmluvy a stornovanie objednaných služieb.
 8. V prípade ak penziónu vznikne právo na zaplatenie storno poplatku a klient zaplatil penziónu zálohu, penzión je oprávnený vykonať jednostranné započítanie vzájomných pohľadávok zmluvných strán (t. j. započítať pohľadávku penziónu na zaplatenie storno poplatku s pohľadávkou klienta na vrátenie zaplatenej zálohy).
 9. Penzión je oprávnený od zmluvy odstúpiť, pokiaľ:
  1. bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom v zmluve,
  2. klient na výzvu penziónu neuhradí zálohu za poskytnuté služby v lehote splatnosti,
  3. vyššia moc alebo iné okolnosti, ktoré neboli zapríčinené penziónu, robia splnenie zmluvy nemožným,
  4. má penzión opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie služieb by mohlo ohroziť hladkú prevádzku penziónu, bezpečnosť alebo vážnosť penziónu na verejnosti, prípadne pokiaľ klient zamlčal penziónu iné podstatné skutočnosti,
  5. izby boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov podstatných skutočností, napr. v osobe zákazníka alebo účelu objednania priestorov.
 10. Pokiaľ klient urobí včas storno, tak poníženú čiastku o storno poplatok zašle hotel späť klientovi najpozdejšie do 15 dní rovnakým spôsobom, akým bola platba vykonaná.

Článok VIII.
Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ, má možnosť v súlade s ustanoveniami zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riešiť prípadný spor medzi poskytovateľom a spotrebiteľom v intenciách citovaného zákona.
 2. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Článok IX.
Zodpovednosť za škodu

 1. Za škody spôsobené na zariadení a inom majetku penziónu zodpovedá klient podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Klient zodpovedá aj za škodu spôsobenú neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, prípadne osobami, ktoré ho na pobyte sprevádzajú. Klient zodpovedá i za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú hosťami, pokiaľ bolo zdržiavanie sa v priestoroch penziónu týmto osobám povolené samotným klientom.
 2. V prípade, ak klient alebo osoby uvedené v bode 1. tohto článku VOP spôsobia na zariadení alebo inom majetku penziónu akúkoľvek škodu, klient je povinný vzniknutú škodu nahradiť penziónu v peniazoch. Klient je povinný škodu nahradiť najneskôr v deň skončenia pobytu v penzióne alebo po využití všetkých objednaných služieb pri vyúčtovaní poskytnutých služieb, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
 3. Za škody spôsobené klientovi mimo areálu penziónu, ako ani za škody spôsobené klientovi tretími osobami, ktoré nie sú pracovníkmi penziónu, penzión nezodpovedá.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

 1. Do penziónu nesmú byť vnášané žiadne látky nebezpečnej povahy (výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály a pod.).
 2. Zvieratám je vstup do areálu Penziónu Marko zakázaný.
 3. Penzión nezodpovedá za veci zabudnuté a stratené v priestoroch penziónu. Nájdené veci sa ukladajú v penzióne po dobu šesť mesiacov. Po uplynutí tejto doby sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom. Na žiadosť klienta je možné nájdene veci zaslať aj poštou na adresu klienta. Klient je povinný preukázať vlastnícke právo k uvedenej veci, prípadne túto podrobne popísať tak, aby nemohlo dôjsť k jej zámene.
 4. Všetky fotografie uvedené na webovej stránke penziónu sú chránené autorským zákonom a akékoľvek nakladanie podlieha písomnému súhlasu autora. Užívatelia stránky nesmú uverejnené fotografie meniť, kopírovať, zobrazovať, uverejňovať, reprodukovať alebo verejne rozširovať predajom, prenájmom, vypožičaním bez písomného súhlasu autora.
 5. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi penziónom a klientom sa doručujú doporučene na adresu sídla penziónu a na adresu trvalého pobytu alebo sídla klienta, prípadne na inú korešpondenčnú adresu, ktorú príslušná zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane, a to osobne, poštou, alebo treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky. Ak zmluvný vzťah medzi penziónom a klientom trvá, zmluvné strany sú povinné navzájom si oznamovať každú zmenu svojho sídla, trvalého pobytu, korešpondenčnej adresy, ako i všetky ďalšie podstatné zmeny.
 6. Akákoľvek písomnosť v zmysle VOP sa považuje za riadne doručenú:
  1. dňom jej prijatia resp. odmietnutia prevzatia v prípade osobného doručenia,
  2. dňom doručenia alebo dňom vrátenia zásielky v prípade písomností zasielaných poštou ako doporučená zásielka s návratkou alebo v prípade doručovania prostredníctvom kuriéra.
 7. Sťažnosti klientov ako i prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma vedúca recepcie, resp. vedenie penziónu. Reklamácie sa riešia podľa Reklamačného poriadku zverejneného na recepcii a na webovej stránke.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

 1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.05.2024.
 2. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, ich zmluvné vzťahy sa riadia ustanoveniami VOP platnými a účinnými v čase uzatvorenia zmluvy.
 3. VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom SR.
 4. V prípade vzniku sporov sa zmluvné strany dohodli, že sa budú snažiť o dosiahnutie zmierlivého riešenia sporu. Pokiaľ k zmierlivému riešeniu sporu nebude možné dospieť, príslušným na prejednanie sporov sú súdy SR miestne a vecne príslušné podľa právneho poriadku SR.
 5. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti v zmluve upraviť aj odchylne od VOP. V prípade rozporov medzi zmluvnou úpravou a ustanoveniami VOP platí zmluvná úprava.
 6. Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie VOP stalo neplatným alebo neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť všetkých ostatných ustanovení VOP.